Category: नेपाल

टीआरआई अभिलेखालय…

Archives
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ६२३ जना कोरोनाले ग्रसित, ४८७ जना भए निको, कसैको मृत्यु भएन

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ६२३ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ५४२ जना कोरोनाले ग्रसित, ३२८ जना भए निको, कसैको मृत्यु भएन

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ५४२ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ८५२ जना कोरोनाले ग्रसित, ३२८ जना भए निको, कसैको मृत्यु भएन

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ८५२ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ८४८ जना कोरोनाले ग्रसित, ५२६ जना भए निको, १ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ८४८ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ८८८ जना कोरोनाले ग्रसित, ४७४ जना भए निको, १ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ८८८ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ४५५ जना कोरोनाले ग्रसित, ३०२ जना भए निको, २ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ४५५ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप २६३ जना कोरोनाले ग्रसित, ५०१ जना भए निको, २ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप २६३ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ७८१ जना कोरोनाले ग्रसित, ५११ जना भए निको, २ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ७८१ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ८१५ जना कोरोनाले ग्रसित, ४७६ जना भए निको, ५ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ९३४ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप ८६८ जना कोरोनाले ग्रसित, ४१४ जना भए निको, ३ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ९३४ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »
नेपाल
reporter

कोविड़ नेपाल: थप १,०९० जना कोरोनाले ग्रसित, ४३८ जना भए निको, २ जनाको मृत्यु

कठमाडौँ: नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशमा थप ९३४ जना कोरोना भाइरसले ग्रसित

Read More »